"Tēⁿ Sêng-kong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''Tēⁿ Sêng-kong'''( (Hàn-jī: 鄭成功 1624-nî—1662-nî – 1662-nî),gôan, gôan-miâ hō-chò '' Tēⁿ -sim Sim'' ( Hàn-jī: 郑森 ), āu--lâi [[Bêng-tiâu]] [[Tông-ông]] [[Liông-bú]] hông-tè sù-hō i sèⁿ "Chu", miâ hō-chòe "Sêng-kong", só·-í lâng mā chheng-hō· ì "Kok-Sìⁿ-iâ". Tēⁿ-sêng –kongSêng–kong sī [[Bêng-tiâu]] chòe-āu chi̍t-ê chú-tiuⁿ [[Hóan-Chheng -hok-Bêng]] ê koaⁿ-ôan, i kóaⁿ-chàu hit-tông-sî chiàm-niá [[Tâi-ôan]] ê "âng-mô·-hoan" ( [[Hô-lân]] chhim-lo̍k-chiá ) , kàu-taⁿ, tī [[Hok-kiàn]], [[Tâi-ôan]] ê bîn-kan iu-gôan liû-thôan tio̍h chin-chōe iú-koan Tīⁿ- Sêng-kong ê le̍k-sú kó·-chek kah sîn-kî ê thôan-soat. Tēⁿ-Sêng-kong kòe-sin liáu-āu, i-ê kin-sûi-chiá chiong i chòng tī [[Tâi-ôan]] [[Lo̍k-ní-mn̂g]]-káng ê hùn-kīn. Tēⁿ-Sêng-kong chāi-seⁿ ê sî-chūn, âng-mô·-hoan mā lóng kā i kiò-chò "Kok-Sìⁿ-iâ".
 
== Tīⁿ- Sêng-kong ê chi̍t-sì-lâng ==
Tīⁿ- Sêng-kong in lāu-pē [[Tīⁿ-chi Chi-liông]], kui-sūn [[Chheng-tiâu]] chìn-chêng sī [[hái-chha̍t]] ê thâu-lâng. Bú-chhin sī [[Ji̍t-pún]]-lâng, miâ hō-chò "田川松". Tīⁿ- Sêng-kong chhut-sì tī Ji̍t-pún khò-hài ê siâⁿ-chhī [[平戶]], 7-hòe í-chêng, Tīⁿ- Sêng-kong it-ti̍t hām in lāu-bú tòa-tī 平戶, liáu-āu tò-tńg-kàu [[Hok-kiàn|Hok-kiàn-séng]] [[Chìn-kang]]-kōaiⁿ [[Oaⁿ-pêng]]-tin3(hiāntìn(hiān-chāi [[Oaⁿ-hái]] ) seng-o̍ah liáu 10-gōa-nî. Tīⁿ-Sêng-kong chū sè-hàn báu-tho̍k keng-su, i chhim-chhim liáu-kái tio̍h Tong-hong ê thôan-thóng lé-sò· kah bîn-cho̍k ì-sek.
 
=== Khí-gī ===
14,442

次編輯