"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
 
:Sī kóng góa āu--lâi hoat-kiàn nā beh kā kái kòe ê pang-bô͘ khǹg ji̍p goân-lâi ê wikitext sī koh ài chi̍t kóa chhù-lí. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 16:23 (UTC)
 
Siáⁿ-mih ì-sù? Kî-si̍t góa bo̍k-chiân sī chí-ū ēng tio̍h ''extract'' ê kong-lêng (lia̍h Eng-gí pán ê pang-bô͘), ''glue'' ê kong-lêng chiām-sî iáu bô ēng tio̍h, mā iáu bô khì chhim-ji̍p lí-kái, m̄-koh khòaⁿ lí kám ū-êng sió-kóa kái-soeh khòaⁿ-māi, hō͘ góa ū chi̍t-kóa kài-liām?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 00:05 (UTC)
 
== About uploading files ==