"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Siáⁿ-mih ì-sù? Kî-si̍t góa bo̍k-chiân sī chí-ū ēng tio̍h ''extract'' ê kong-lêng (lia̍h Eng-gí pán ê pang-bô͘), ''glue'' ê kong-lêng chiām-sî iáu bô ēng tio̍h, mā iáu bô khì chhim-ji̍p lí-kái, m̄-koh khòaⁿ lí kám ū-êng sió-kóa kái-soeh khòaⁿ-māi, hō͘ góa ū chi̍t-kóa kài-liām?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 00:05 (UTC)
 
::Lēng-gōa, kám ē-tàng pang góa khui-thong [[:Iōng-chiá:Lamchuhan-hcbot]] chit-ê ke-khì-lâng kháu-chō? Góa siūⁿ-beh hām góa goân-té hit chiah hun-kang chi̍t-ē, chit chiah lia̍h lâi chò hêng-chèng (hc) ê tāi-chì, chhin-chhiūⁿ sóa-ia̍h, thâi-ia̍h, lūi-pia̍t hun-lūi, hoan-gêng chi-lūi--ê; jû-kó ū khó-lêng, ē-tàng hâm koán-lí-oân sin-hūn bô? Tī tōa-liōng thâi-tû ê sî-chūn ē-tàng ēng.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 00:10 (UTC)
 
== About uploading files ==