"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
 
::Lēng-gōa, kám ē-tàng pang góa khui-thong [[:Iōng-chiá:Lamchuhan-hcbot]] chit-ê ke-khì-lâng kháu-chō? Góa siūⁿ-beh hām góa goân-té hit chiah hun-kang chi̍t-ē, chit chiah lia̍h lâi chò hêng-chèng (hc) ê tāi-chì, chhin-chhiūⁿ sóa-ia̍h, thâi-ia̍h, lūi-pia̍t hun-lūi, hoan-gêng chi-lūi--ê; jû-kó ū khó-lêng, ē-tàng hâm koán-lí-oân sin-hūn bô? Tī tōa-liōng thâi-tû ê sî-chūn ē-tàng ēng.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 00:10 (UTC)
 
:Góa hoat-hiān góa pêng-siông teh siá bûn-chiuⁿ chí ē-tàng sǹg sī pòaⁿ-chū-tōng ê bot, chin-chiàⁿ choân-chū-tōng ê bot lí kám bat? Pí-lūn chò chi̍t-kóa chū-tōng hoan-gêng ê tōng-chok hit khoán ê, m̄-koh nā án-ne ke-khì-lâng ê thêng-sek ài hē tī tó-ūi?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 05:10 (UTC)
 
== About uploading files ==