"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
:Kekpot lí hó,
:Lí nā kám-kak ū lán chāi-tē-khoán ê miâ ē ēng tit, to̍h kā kái kòe chin hó. Góa ka-tī in-ūi tiāⁿ-tiāⁿ bô khak-tēng sī beh tòe hit kok kî-tha tē-hng kâng-khoán kì goân-bûn, ia̍h sī te̍k-pia̍t khì chhōe ū thang ēng ê chāi-lâi-hòa hō-miâ lâi hō, só͘-í góa ka-tī bô chiàu it-tēng lí-lō͘ leh kiâⁿ, phó͘-thong sī kan-ta chu-liāu chhâ ū ia̍h ka-tī bat thiaⁿ--kòe ē miâ ū te̍k-pia̍t kì chāi-tē-khoán. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 09:49 (UTC)