"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
# To-siā, tú-chiah khòaⁿ tio̍h ah.
# Tio̍h, góa khòaⁿ pa̍t-ūi ê bot lóng ē chū-tōng hoan-gêng lâng, siūⁿ kóng in kám sī kā bot ti̍t-chiap siá tī bāng-ia̍h téng. Khòaⁿ-lâi iáu sī seng î-chhî hiān-chōng hó ah, góa èng-kai bô hit-ê châi-tiāu bú hit khoán ê tāi-chì, hah hah.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 08:44 (UTC)
 
Chòe-kīn hêng-chèng-khu siá kah io̍k-beh liáu--ah, siūⁿ-kóng bī-lâi beh lâi bú seng-bu̍t bu̍t-chéng hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, khòaⁿ thang chhiong kàu gō͘-la̍k-cha̍p bān bô. Lí tùi chit hong-bīn bûn-chiuⁿ ê kiàn-li̍p kám ū kài-liām? Pún-tē ê kiàn-tì chìn-tō͘ kám sī 0? M̄-chai ùi toh chi̍t ê pán-pún lâi lia̍h chu-liāu khah hó?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 15:05 (UTC)
 
== About uploading files ==