"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
 
: Góa khah-chá sī pat ēng bot khui chi̍t kóa hî-lūi ê chéng, m̄-koh hit-chūn ná-chhiūⁿ koh bē-hiáu siá script, khó-lêng sī ēng pagefromfile khui--ê. Lēng-gōa góa chai-iáⁿ chit kúi-tang ū chi̍t chiah bot tī ''sv'' kap ''ceb'' téng-téng pán-pún chhòng bē-chió seng-bu̍t chéng-lūi ê bûn-chiuⁿ (pí-lūn [[ceb:Sisyra_brunnea]]), hoān-sè thang chham-khó i siá ê mi̍h. Nā Tâi-oân-pit hit hong-bīn góa iáu bô khak-tēng ê siūⁿ-hoat. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 11:49 (UTC)
 
Hó góa liáu-kái--ah. [http://zh.wikipedia.org/wiki/User_talk:Taigiholic#re Chia] ū Tiong-bûn pán-pún hia ê lâng thê-kiong ê SPARQL tóng-àn, góa m̄ chai beh án-chóaⁿ tha̍k, lí kám ē-hiáu?--[[Iōng-chiá:Taigiholic|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Taigiholic|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 13:22 (UTC)
 
== About uploading files ==