"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
→‎2020
 
:He ná-chhiūⁿ sī chi̍t-ê XML tóng-àn, ēng phó͘-thong thang tha̍k 純文本 ê thêng-sek èng-tong tiō ē-tàng khòaⁿ. Chóng-sī góa chiàu he liân-kiat tī [https://query.wikidata.org] su-ji̍p chha-sûn ê gí-hoat, chhut-lâi [https://w.wiki/Kce] ēng-tong sī kâng-khoán ê chu-liāu (chhiáⁿ ji̍h tò-chhiú-pêng ē-té hit-lia̍p ▶), chhut-lâi kiat-kó liáu-āu chiàⁿ-chhiú-pêng ē-té ū Download kè-sek thang kéng. Sin hoat-hiān: piⁿ-á koh chi̍t-ê "Code", phah-khui lāi-té ū chi̍t hāng sī "Python (Pywikibot)", sī chhâ hia chu-liāu ê pywikibot script siá-hoat.. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 14:26 (UTC)
Hó, góa khah òaⁿ lâi chhì khòaⁿ-māi leh., Toto-siā. M̄-koh kīn-kî khó-lêng bô-hoat-tō͘ siá, hoan-e̍k ê khang-khòe nā ēng jîn-kang ē bú kah sí, chòe-kīn khó-lêng ē seng lâi kiàn-li̍p hàn-jī & hàn-jī-sû kap Pe̍h-ōe-jī tùi-e̍k ê chu-liāu-khò͘ kap thêng-sek, bo̍k-chiân sī siūⁿ beh ka-kī bú (ū chho͘-pō͘ ê siūⁿ-hoat), ia̍h-sī m̄-chai lí kám chai-iáⁿ ū siáⁿ-mi̍h lâng siá hó-sè ê thang hó ēng neh?--[[Iōng-chiá:Taigiholic|Taigiholic]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Taigiholic|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 4) 00:02 (UTC)
 
== About uploading files ==