"Lūi-pia̍t:Tiong-kok bîn-cho̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê cho̍k-kûn
piau-chhiam: 2017 原始碼編輯 Sin choán-ia̍h
~ (Bot: Siu-chèng hāi--khì ê choán-ia̍h kòe khì bo̍k-phiau ia̍h Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê cho̍k-kûn
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
#重新導 [[:Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê bîn-cho̍k-kûn]]
32,105

次編輯