"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
1873-nî 3--goe̍h, Ji̍t-pún phài goā-bū-kheng [[Soejima Taneomi]](副島種臣) chò chôan-kôan tāi-sài, Gōa-bū tāi-sêng [[Yanagiwara Sakimitsu]](柳原前光) chò hù-sài, khì Pak-kiaⁿ.
 
Tāi-chheng Tè-kok hām Ji̍t-pún pí-chiap, Chheng-kok ê Lī-pō· Siōng-su Mô·Chhióng-hi(毛昶熙) kóng: "Chheⁿ-hoan lóng tī gún kok thóng-tī í-gōa, tō chhin-chhiūⁿ kùi-kok ê [[Ezo]](蝦夷) kāng-khóan, bô siū ông koán-lí, thong-sè-kài ê hoan-á lóng-sī án-ne."
 
Yanagiwara Sakimitsu kóng: "Chheⁿ-hoan thâi lâng, kùi-kok lóng bô chhú-tī, in-ūi án-ne, gún kok beh chhut-peng thó-chōe, chóng--sī hoan-á ê só·-chāi hām kùi-kok tī-lí khu-he̍k sio-chiap, nā bô seng kā lín kóng tō chhut-peng, bān-put-it éng-hióng tio̍h kùi-kok, ke kāu giâu-gî--ê, ūi-tio̍h mài siong-tio̍h nn̄g-kok hô-pêng, chiah seng kā lín thong-ti."
Gōa-kau pí-chiap bô kiat-kó, soah koh ū Ji̍t-pún Akita-kōan(秋田縣) 4-ê lâng lâu khì T6ai-oân tang-pō· hái-hōaⁿ, khì hō· goân-chū-bîn chhiúⁿ-kiap.
 
[[ja:台湾出兵]]
[[zh:牡丹社事件]]
 
==Kun-sū hêng-tōng==
1,082

次編輯