"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Gōa-kau pí-chiap liáu-āu, Meiji Thian-hông tùi goā soan-pò beh chhut-peng Tâi-oân, [[Bí-kok]] phhài tī Ji̍t-pún kong-sài George Bingham kap [[Eng-kok]] kong-sài lóng piáu-sī in kok beh î-chhî tiong-li̍p.
 
Tú beh chhut-peng, Eng-kok kap Bí-kok soah pìⁿ-bīn kóng in hóan-tùi, Ji̍t-pún chèng-hún ài kun-tūi seng mài chhut-khì, m̄-koh kun-hong bô kā sìn-táu.
Ji̍t-pún lio̍k-kun tiong-chiòng [[Saigou Tsugumichi]](西鄉從道) chē hō-chò Takasago(高砂) ê [[kun-lām]], sut-niá 3,600-gōa lâng tùi [[Nagasaki]](長崎) khí-ki6aⁿ, Chheng-kok thóng-tī Tâi-oân siōng-tōa ê koaⁿ-oân Bân-chiat Chóng-tok(閩浙總督) Lí Ho̍h-liân(李鶴年) chai-iáⁿ liáu-āu, ū siá phoe hō· Saigou Tsugumichi kā tòng, m̄-koh Saigou Tsugumichi bô-ài chhap--i.
 
Ji̍t-pún lio̍k-kun tiong-chiòng [[Saigou Tsugumichi]](西鄉從道) chē hō-chò Takasago(高砂) ê [[kun-lām]], sut-niá 3,600-gōa lâng tùi [[Nagasaki]](長崎) khí-ki6aⁿkiâⁿ, Chheng-kok thóng-tī Tâi-oân siōng-tōa ê koaⁿ-oân Bân-chiat Chóng-tok(閩浙總督) Lí Ho̍h-liân(李鶴年) chai-iáⁿ liáu-āu, ū siá phoe hō· Saigou Tsugumichi kā tòng, m̄-koh Saigou Tsugumichi bô-ài chhap--i.
 
1874-nî 3-goe̍h 22, Ji̍t-kun tùi Lāng-kiô khí-soaⁿ, Chheng-kok kun-tūi lóng bô kā tú-te̍k, liáu-āu Ji̍t-kun 3,600-gōa lâng hun-chò 3-lō· phah Bó-tan-siā, goân-chū-bîn bô Ji̍t-kun hit-khóan hiān-tāi ê chng-pī, m̄-koh ióng-kám tú-te̍k, Ji̍t-kun chiàn-iâⁿ, ji̍p khì Bó-tan-siā, thâi-sí chē-chē lâng.
1,082

次編輯