"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

In-ūi Tâi-oân ê tē-lí chin tiōng-iàu, 19-sè-kí ê sî, tō it-ti̍t sī ta̍k-kok siūⁿ-beh bak-tak ê só·-chāi, hit-tang-chūn tú heng-khí ê Ji̍t-pún mā-sī kî-tiong ê 1-ê kok-ka. Tâi-oân hit-tang-sî sī tī [[Tâi-chheng Tè-kok]] ê thóng-tī ē-bīn.
 
1871-nî 11-goe̍h, Okinawa ê Miyako-tó ū 69-ê lâng tī hái--ni̍h tú-tio̍h toā-hong, chûn lâu lâi kàu Tâi-oân Lāng-kiô hū-kēng ê Pat-iâu-oan (八瑤灣), ia̍h-tō-sī chit-má ê [[Pîn-tang-koān]] Boán-chiu-hiong, ū 3-ê lâng tū-chúi-sí, 66-ê lâng khí-soaⁿ, choaⁿ-á kiâⁿ khì kàu hit-tang-chūn [[Paiwan-cho̍k]] [[Bó-tan-siā]] ê tē-kài, kiat-kó hō· hia ê goân-chūn-bîn kā thâi-sí 54-ê lâng, kan-taⁿ chhun 12-ê thang cháu-lī, tú-tio̍h Siā-liâu (社寮) ê lâng Lâu Thian-pó(劉天保), Iûⁿ Iú-ōng(楊友旺) hām Sòng Kok-liông(宋國隆) kā pāng-chān, chiah hō· koaⁿ-hú sàng tùi [[Hok-chiu]], tī 1872-nî 6-goe̍h tńg khì Okinawa.
 
Hit-tang-chūn ê Okinawa sī [[Tiong-kok]] ê [[phoan-sio̍k]], hām Ji̍t-pún bô ti̍t-chiap koan-hē, chóng--sī Ji̍t-pún chū
1,082

次編輯