"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

1871-nî 11-goe̍h, Okinawa ê Miyako-tó ū 69-ê lâng tī hái--ni̍h tú-tio̍h toā-hong, chûn lâu lâi kàu Tâi-oân Lāng-kiô hū-kēng ê Pat-iâu-oan (八瑤灣), ia̍h-tō-sī chit-má ê [[Pîn-tang-koān]] Boán-chiu-hiong, ū 3-ê lâng tū-chúi-sí, 66-ê lâng khí-soaⁿ, choaⁿ-á kiâⁿ khì kàu hit-tang-chūn [[Paiwan-cho̍k]] [[Bó-tan-siā]] ê tē-kài, kiat-kó hō· hia ê goân-chūn-bîn kā thâi-sí 54-ê lâng, kan-taⁿ chhun 12-ê thang cháu-lī, tú-tio̍h Siā-liâu (社寮) ê lâng Lâu Thian-pó(劉天保), Iûⁿ Iú-ōng(楊友旺) hām Sòng Kok-liông(宋國隆) kā pāng-chān, chiah hō· koaⁿ-hú sàng tùi [[Hok-chiu]], tī 1872-nî 6-goe̍h tńg khì Okinawa.
 
Hit-tang-chūn ê Okinawa sī [[Tāi-chheng Tè-kok]] ê [[phoan-sio̍k]], hām Ji̍t-pún bô ti̍t-chiap koan-hē, chóng--sī Ji̍t-pún chū [[Meiji Thian-hông]](明治天皇) chē-ūi liáu-āu, í-keng bô koh kiâⁿ [[Sakoku]] chèng-chek, Meiji Thian-hông khoàⁿ che sū-kiāⁿ sī 1-ê ki-hōe, thiau-kāng tī 1872-nî 9-goe̍h hong Okinawa ê ông Siōng-thài(尚泰) chò phoan-chú, ngē kap Okinawa khan-in bán tāu-tîn, koh kā ta̍k-kok ê kong-sài thong-tī, kóng Okinawa í-keng kui-sio̍k Ji̍t-pún, sūn-soà sì-kòe pàng hong-siaⁿ, kóng Ji̍t-pún beh phah Tâi-oân.
 
==Chhut-peng chìn-chêng ê chún-pī==
1,082

次編輯