"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chheng-kok chèng-hú bóe--ah pôe Ji̍t-pún 50-bān niú gîn, koh tī 2-pêng ê hô-iok siá kóng "Ji̍t-pún chit-pái kóng in ūi-tio̍h pó-hō· Okinawa ê jîn-bîn phài peng khì Tâi-oân, Tiong-kok bô kóng in ū m̄-tio̍h." Án-ne chi̍t-ē tēng--loeh, piáu-sī Chheng-kok sêng-jīn Ji̍t-pún ū kôan pó-hō· Okinawa, Okinawa chò Chheng-kok phoan-sio̍k ê tē-ūi kiat-sok.
 
10-go̍eh 31, Eng-kok phài Pak-kiaⁿ ê kong-sài [[Thomas Wade]] tńg-sū, hô-iok sêng-li̍p, Ji̍t-púnkun tī khí-soaⁿ ê só·-chāi Ku-soaⁿ khí pi chò kí-liām, liáu-āu chiah tńg khì Ji̍t-pún.
 
Bó-tan-siā sū-kiāⁿ hō· ji̍t-pún tit-tio̍h chiâⁿ-tōa ê lī-ek, hō· Ji̍t-pún tùi Tâi-oân ê iá-sim koh khah tōa, Chheng-kok ē-sái kóng sī liáu-kang kiam si̍h-pún, sún-sit siong-tiōng.
1,082

次編輯