"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

10-go̍eh 31, Eng-kok phài Pak-kiaⁿ ê kong-sài [[Thomas Wade]] tńg-sū, hô-iok sêng-li̍p, Ji̍t-kun tī khí-soaⁿ ê só·-chāi Ku-soaⁿ khí pi chò kí-liām, liáu-āu chiah tńg khì Ji̍t-pún.
 
Bó-tan-siā sū-kiāⁿ hō· ji̍t-pún tit-tio̍h chiâⁿ-tōa ê lī-ek, hō· Ji̍t-pún tùi Tâi-oân ê iá-sim ke koh khah tōa, Chheng-kok ē-sái kóng sī liáu-kang kiam si̍h-pún, sún-sit siong-tiōng.
1,082

次編輯