"Hâng-khong-ki" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
[[Image:Luftschiff_Montgolfier.jpg|150px|left]]Ki-kù bûn-hiàn ê kì-chài, jîn-lūi tē-1-pài "poe" chiūⁿ thiⁿ, sī lī-iōng [[jia̍t-khì-kiû]]. 1783 nî 11 go̍eh 21, [[Pilatre de Rozier]] kap [[Marquis d'Arlandes]] n̄ng-lâng, chē jia̍t-khì-kûi poe kòe [[Pa-lê]] ū 5 [[eng-lí]] hn̄g.
 
Jia̍t-khì-kiû sī iû [[Joseph Montgolfier]] kap [[Etienne Montgolfier]] hiaⁿ-tī-á nn̄g-lâng só͘só· siat-kè kap chè-chok--ê. In hoat-hiān jia̍t-khong-khì ē-sái hō͘hō· mi̍h-kiāⁿ poe--khí-khì, to̍h khai-sí chìn-hêng si̍t-giām. Kòe-thêng tiong seng iōng jia̍t-khì-kiû chài [[iûⁿ-á]], [[ke-kak-á]], ah koh ū [[ah-á]] téng-téng ê tōng-bu̍t chò chhì-giām.
 
Giâm-keh kóng--khí-lâi, che iáu bô sǹg-sī chin-chiàⁿ ê hui-hêng. Che kan-na sī lī-iōng jia̍t [[khong-khì]] [[bi̍t-tō͘tō·]] khah sè, só͘só·-í ē-tàng tī khong-khì laī-té "phû--khì-lâi". M̄-koh jia̍t-khì-kiû ê sêng-kong, khak-si̍t tāi-piáu jîn-lūi lî-khui tē-bīn ê chi̍t-tōa-pō͘pō·.
 
===Hiān-tāi hui-hêng-ki ê ki-chhó͘===
184

次編輯