"Hâng-khong-ki" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
 
===Hiān-tāi hui-hêng-ki ê ki-chhó͘===
[[image:George Cayley.jpg|thumb|right|200px|George Cayley]]Hiān-chú-sî ê hui-hêng-ki kap kòe-khì it-poaⁿ-lâng ê ia̍t-si̍t khài-liām bô-kâng. Chit-má lán só͘só· khòaⁿ--tio̍h ê hui-hêng-ki, chhap-put-to si̍t-á lóng sī kò͘-tēng ê. Chit-ê khài-liām sī [[Eng-kok]] ê [[George Cayley]](1773-1857) tī 1799 nî só͘só· siat-kè--chhut-lâi ê.
 
I ê siat-kè khài-liām sī:
* 1-cho͘ khia-ti̍t kap thán-hôaiⁿ ê bóe-si̍t hū-chek [[ún-tēng]]
 
George Cayley ê khài-liām, ē-sái kóng sī āu--lâi jîn-lūi sêng-kong chō-chok chhut hui-hêng-ki ê tiōng-iàu ki-chhó͘chhó·. Kòe-khì ê siūⁿ-hoat sī o̍h chiáu-á ê ia̍t-si̍t, hi-bāng lī-iōng si̍t-á ê ia̍t-tōng, chò-hóe thê-kiong thui-le̍k kap seng-le̍k. Tī si̍t-chè siōng, chài -lâng ê hui-hêng ki-khì chin oh iōng chit-khóan hong-sek lâi ta̍t-sêng hui-hêng ê bo̍k-te̍k.
 
George Cayley m̄-nā thê-chhut sin koan-liām, i koh siat-kè si̍t-giām ki-kò͘kò· lâi chhì-giām [[e̍k-phò͘-bīn]] ê seng-le̍k. I iā siat-kè [[bô͘bô·-hêng]](Eng-gí: model) ê [[chhiú-siā phiau-hêng-ki]](Eng-gí: hand launched glider). I ê bô͘-hêng í-keng ū hiān-tāi hui-hêng-ki ê chho͘chho·-pō͘pō· hêng-thé, pau-koat kò͘-tēng ê [[chú-e̍k]], [[chúi-pêng bóe-e̍k]] kap [[khiā-ti̍t bóe-e̍k]].
 
Tû-liáu bô͘bô·-hêng chhì-giām, George Cayley mā chìn-hêng chài-lâng phiau-hêng-ki ê hui-hêng si̍t-giām.
 
===Tōng-le̍k hui-hêng ê chhì-giām===
184

次編輯