"Aksum Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Aksum Ông-kok''' sī Hui-chiu tang-pō͘ tāi-iok tī chêng 5 sè-kí kàu āu 1 sè-kí chhut-hiān, 950 nî chó͘-iū bia̍t-bông ê ông-kok, i-ê só͘-chāi tāi-kài tī ...
(Sin ia̍h: '''Aksum Ông-kok''' sī Hui-chiu tang-pō͘ tāi-iok tī chêng 5 sè-kí kàu āu 1 sè-kí chhut-hiān, 950 nî chó͘-iū bia̍t-bông ê ông-kok, i-ê só͘-chāi tāi-kài tī ...)
(Mò̤ chă)