"Pang-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Iōng-gí pí-kàu ==
Chham-chiàu chi̍t kóa koan-liân ê Eng-gí iōng-gí, ''state'' chit jī ū [[kok-ka]] ê ì-sù, chóng-sī khah choan-bûn tī chèng-tī ūnki-choánkoan ê pō͘-hūn. Khah phó͘-thong ê iōng-gí ''country'', sī khah óa tē-lí-siōng chi̍t-ê thang kah pa̍t-ūi khu-pia̍t ê só͘-chāi ê ì-sù; nā ''nation'' sī khah koan-sim tī chi̍t kûn lâng ê ì-sù.
 
== Liân-pang-chè ē-té ê pang-kok ==