"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

==Soá ia̍h==
Chhiáⁿ chiong [https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:T%C3%B3-%C5%ABi_li%C3%A2n_k%C3%A0u_chia/Pang-b%C3%B4%CD%98:Infobox_solar_eclipse "XX-nî XX-goe̍h XX-ji̍t sit-ji̍t" ê ia̍h] soá khì "XX nî XX goe̍h XX ji̍t sit-ji̍t", to-siā!--[[Iōng-chiá:唐吉訶德的侍從|El caballero de los Leones]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:唐吉訶德的侍從|thó-lūn]]) 2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 15:52 (UTC)
:Góa gián-kiù --chi̍t-lê-á kui-chek liáu-āu chiah lâi chhòng. Ā-sī khòaⁿ @{{ping|Taigiholic}} ū-êng --bô? --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài 5) 18:02 (UTC)