"Lūi-pia̍t:Sin-ōe-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
Category:Iōng-gú Category:Tan-jī ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Iōng-gú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Tan-]]