"Lí Teng-hui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Tâi-ôan Thôan-kiat Liân-bêng chú-tiuⁿ kiàn-li̍p Tâi-ôan-lâng ê [[Tâi-oân Kiōng-hô-kok]], chhiàng-gī "Tâi-ôan chiàⁿ-miâ" ê ūn-tōng. 2004-nî chìn-chêng to̍h í-keng hām KBT chhé-kah lī-lī-lī ê Lí Teng-hui, iū-koh kiâⁿ chhut-lâi hē-la̍t thīn [[Bîn-Chìn-Tóng]] ê hāu-sóan-jîn [[Tân Chúi-píⁿ]], i ho·-iok siā-hōe kok-kài ài hō· Tân Chúi-píⁿ sêng-kong liân-jīm, i kóng án-ne Tâi-ôan chiah ē-tàng hiáng-siū [[chú-kôan to̍k-li̍p]] ê tē-ūi.
 
2020 nî 2 goe̍h, Lí Teng-hui in-ūi lim gû-ling cha̍k-tio̍h, ji̍p-khì [[Tâi-pak Êng-bîn Chóng-pēⁿ-īⁿ]] tī-liâu, m̄-koh chōng-hóng hoán khí hoán tó, tī chit-nî--ê 7 goe̍h 30 ji̍t, Lí Teng-hui tī pēⁿ-īⁿ kòe-óng, Hiánghiáng kî-siū (耆壽) 98 hòe.<ref>{{cite web|title=人生舞台謝幕!前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲|author=Iûⁿ Ngá-tông (楊雅棠)|publisher=Liân-ha̍p Sin-bûn-bāng (聯合新聞網)|url=https://udn.com/news/story/6656/4743209|date=2020-07-30|accessdate=2020-07-30}}</ref>
 
== Chham-khó ==