"Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
[[File:Chung-cheng Building, Taipei Veterans General Hospital 20050503.jpg|right|250px|thumb|Tâi-pak Êng-chóng]]
 
'''Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ''' (臺北榮民總院), kán-chheng '''Tâi-pak Êng-chóng''' (臺北榮總) ia̍h '''Pak-êng''' (北榮), sī chi̍t keng tī [[Tâi-oân]] [[Tâi-pak-chhī]] [[Pak-tâu-khu]] [[Chio̍h-pâi-á]] ê kong-li̍p [[pēⁿ-īⁿ]]. Ti̍t-sio̍k [[Kok-kun Thè-tû-ia̍h Koaⁿ-peng Hú-tō Úi-oân-hōe]] koán-hat, ē-kha ū [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ So͘-ò Hun-īⁿ|So͘-ò]], [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ Îⁿ-soaⁿ Hun-īⁿ|Îⁿ-soaⁿ]], [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ Thô-hn̂g Hun-īⁿ|Thô-hn̂g]], [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ Sin-tek Hun-īⁿ|Sin-tek]], [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ Gio̍k-lí Hun-īⁿ|Gio̍k-lí]], [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ Hōng-lîm Hun-īⁿ|Hōng-lîm]] kap [[Tâi-pak Êng-bîn Pēⁿ-īⁿ Tâi-tang Hun-īⁿ|Tâi-tang]] téng 7 keng [[êng-bîn pēⁿ-īⁿ]] hun-īⁿ. Tâi-pak Êng-chóng ê keh-piah sī [[Kok-li̍p Iông-bêng Tāi-ha̍k]], siang-hong tī i-ha̍k kàu-io̍k kap gián-kiù hong-bīn ū bi̍t-chhiat óng-lâi, koh ū kiōng-cho͘ "Êng-Iông thoân-tūi" (榮陽團隊), siāng-kài ū-miâ ê gián-kiù sêng-kó sī oân-sêng liáu jîn-lūi tē-sì hō jiám-sek-thé chheng-bān kiⁿ-ki tēng-sū ê tiōng-tāi kang-têng, mā sêng-kong oân-sêng choân sè-kài siú-chhù ê lêng-chi ki-in-thé tēng-sū.
 
Tī Tâi-oân ê i-liâu ōe-seng thé-chè tiong, Tâi-pak Êng-chóng hām [[Tâi-tiong Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ|Tâi-tiong Êng-chóng]] kap [[Ko-hiông Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ|Ko-hiông Êng-chóng]] lóng sī chòe-ko téng-kip ê [[Tâi-oân ê i-ha̍k tiong-sim|i-ha̍k tiong-sim]]. Tâi-pak Êng-chóng Tiong-chèng-lâu koân 23 chân, sī Chio̍h-pâi-á tē-khu ê tē-piau chi it.