"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

piau-chhiam: VisualEditor Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
{{Infobox Country
|name = SeÈs-pan-gâ Ông-kokngiā
|native_name = {{lang|es|Reino de España}}
|image_flag = Flag of Spain.svg
|leader_name2 = [[Mariano Rajoy]]
}}
'''SeÈs-pan-ngiā Ông-kok''' (西班牙王國, [[SeÈs-pan-ngiā-gí]]: {{lang|es|Reino de España}}) sī tī [[Au-chiu]] sai-lâm-pêng ê kok-ka. Tī [[Iberia]] poàⁿ-tó téng-kôan, kan-nā ū i, [[Phû-tô-gâ]] kap [[Gibraltar]]. Tī i ê tang-pak-pêng, kóe [[Pirineo Soaⁿ-lêng]], sī [[Hoat-kok]] kap sió-kok [[Andorra]]. I koh ū chit-koah sió-tó: siōng tōa ê sī [[Balear Kûn-tó]] kap [[Canaria Kûn-tó]]; kap [[Hui-chiu]] pak-pêng 2 ê siâⁿ-chhī [[Ceuta]] kap [[Melilla]].
 
SeÈs-pan-ngiā sī [[Au-chiu Liân-bêng]] ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng [[euro]].
 
SeÈs-pan-ngiā sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]; i ê [[Kok-ka ê thâu-lâng|thâu-lâng]] sī [[Cha-po͘ Ông]] [[SeÈs-pan-ngiā ê thâu VI ê Felipe]]; [[siú-siòng]] ([[chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ]], [[SeÈs-pan-ngiā-]]: ''Presidente del Gobierno'') sī [[Mariano Rajoy]]. SeÈs-pan-ngiā ê siú-hú sī [[Madrid]].
 
SeÈs-pan-ngiā tī [[17 sè-kí]] ū-bat thóng-tī [[Tâi-oân]] pak-pō͘.
 
== Hêng-chèng tan-ūi ==