"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Talk:Canada sóa khì tī Talk:Kanata: 既然要使用原文,就應該使用原住民自己的名稱,不然爲什麽不用Ka-ná-tāi?
~ (Talk:Canada sóa khì tī Talk:Kanata: 既然要使用原文,就應該使用原住民自己的名稱,不然爲什麽不用Ka-ná-tāi?)
17

次編輯