"tóng-àn thó-lūn:Ka-ka-a.jpg" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Goân-chok-chiá ê tông-ì)
 
: Ū ke khah liáu-lái--tām-po̍h-á. Tú-chiah khì [[Wikimedia Commons]] chiah chù-ì tio̍h, sui-bóng hia ê tô· iû-goân sī "some rights reserved", m̄-koh in bô "nc-nd" ê hān-chè. Góa siūⁿ, seng kā chit-tiuⁿ siōng thâi-tiāu. Goân-chok-chiá hia góa chiah-koh lâi mn̄g khòaⁿ-māi.--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 09:10, 5 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
::Pò-kò! Goân-chok-chiá í-keng tông-ì hòng-khì nc-nd ê hān-chè (tī-chia: [http://www.socialforce.tw/blog/blog_7757__6344.html#comment_3009]). Chhiáⁿ-mn̄g sī ań-ne tō ē-sái, ah-sī kóng koh ài siáⁿ-mi̍h khah chèng-sek ê siaⁿ-bêng?? Ló·-la̍t!--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 08:50, 6 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
:::Ló·-la̍t! Ū seng-bêng tō OK. Sui-jiân [[flickr]] hit-pêng iu-goân sī '''by-nc-nd''' (2.0 pán), m̄-koh Creative Commons kóng "如果您取得著作權人之許可,這些條件中任一項都能被免除". Só·-í "bián-tû" '''nc-nd''' liáu-āu, chhun '''by'''. Taⁿ che sī [http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ by-2.0] iah-sī [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ by-sa-2.0]? [[User:A-giâu|A-giâu]] 12:27, 6 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
14,442

次編輯