"Chng-thâu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Chng-thâu''' (庄頭) sī [[lâng]] tàu-tīn seng-oa̍h ê só͘-chāi, mā thang hō-chò '''hiuⁿ-siā''' (鄉社).
 
== Tâi-oân ==
{{Main|Chhun-lí}}
Chhun-lí sī [[Tâi-oân]] ê tē-sì kip [[hêng-chèng-khu]]; mā sī siāng ki-chân ê tē-hng chū-tī-thé. Lē-sio̍k tī khu, koān-hat-chhī, tìn ê hō-chò lí (里); lē-sio̍k tī hiong ê hō-chò '''chhun''' (村). Chhun-lí ē-bīn koh ū '''lîn''' (鄰) ê pian-cho͘. Siat chhun-lí-tiúⁿ kap chhun-lí kàn-sū koh chi̍t ê, chhú-lí hêng-chèng sū-bū. Chhun-lí-tiúⁿ iû chhun-lí-bîn [[tâu-phiò]] soán-kí, chhun-lí kàn-sū sī hiong-tìn khu-kong-só͘ ê hêng-chèng kong-bū-oân.
 
== Chham-oa̍t ==