"Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Lōe-iông kap pian-pâi ==
Ū im bô pún-jī, tiō ēng hùn-iōng-jī; nā-sī chhōe bô sek-ha̍p ê Hàn-jī, tiō tī im ê āu-piah oe̍h hoâiⁿ-sòaⁿ "-" lâi piáu-sī bô Hàn-jī. Chi̍t jī nā ū kúi-nā ê im, hit jī tiō ē tī kúi-nā ê só͘-chāi chhut-hiān, chhiūⁿ "目" chit jī ē chhut-hiān tī "ba̍k" kap "bo̍k"; "歌" chit jī ē chhut-hiān tī "ko" kap "koa".
 
Pian-pâi siōng, í tan-im-jī pian sêng, án jī-im iû A jī khí pâi-lia̍t; hām hit-tang-chūn ê Pe̍h-ōe-jī Sèng-keng kāng-khoán, ēng "ch" kap "ts" lâi khu-pia̍t 2 chióng kháu-im (chit-má Pe̍h-ōe-jī lóng siá chò "ch"); "ch" tī "e" kap "i" thâu-chêng, "ts" tī "a", "ng", "o", "o͘", "u" thâu-chêng (chhin-chhiūⁿ "十" siá "tsa̍p", "主" siá "tsú").
 
Ta̍k jī goân-chek-siōng chiàm chi̍t hâng, kán-tan siá chhut chù-kái kap iōng-hoat, hō͘ lâng bat-jī, thang chò sek-tòng ê èng-iōng. Jī-tián pō͘-hūn í-gōa koh ū hū-lio̍k, chhin-chhiūⁿ phó͘-thong tē-miâ kap lâng-miâ, Sèng-keng tē-miâ kap lâng-miâ, [[jī-sèⁿ]], la̍k-cha̍p kah-chí kap kùi-cheh, jī-pō͘ téng-téng ê pió.
 
== Chham-khó ==
11,925

次編輯