"Clickbait" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Clickbait''' ("tiám-kek chia̍h-jī") sī kóng chi̍t khoán ín lâng tiám ji̍p [[liân-kiat]], liân kòe bó͘ chi̍t phiⁿ [[bāng-ia̍h]] ê bāng-lō͘ lōe-iông, it-poaⁿ sī ūi tio̍h chin-ka kóng-kò siu-ji̍p, hêng-sek pau-koat phòng-hong, ín-khí hòⁿ-kî, ia̍h kám-tōng lâng ê tê-bo̍k, he̍k-chiá chia̍h-ba̍k ê tô͘-ōe téng-téng.
 
{{stub}}