"QR Bé" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Tia̍t-teng ==
 
Tī QR Bé 4-ê kak-á lāi-té, ū 3-ê kak-á ū ìn chiàⁿ-sì-kak-hêng, he khoán-sek chhin-chhiūⁿ 1-ê pe̍h--ê sù-hong-chhioh téng-koân, koh tha̍h 1-ê khah sè-ê ê o͘-sek sù-hong-chhioh, chit-3-ê chiàⁿ-sì-kak-hêng sī hō·hō͘ kái-bé [[nńg-thé]] lia̍h ūi ê tô͘, sú-iōng-chiá m̄-bián siòng-chún, m̄-koán ēng sím-mi̍h kak-tō͘, tiān-chú ke-si lóng ē-ēng-tit tha̍k-tio̍h chu-liāu.
 
Phó-thong ê sûn-bé sī kā chu-liāu kià-chò hoâiⁿ--ê, m̄-koh QR Bé sī kāng-sî-chūn kā chu-liāu kià-chò ti̍t--ê kap hoâiⁿ--ê, chit-khoán siat-kè sī beh pó-chûn [[sò͘-jī]] lia̍h-goā ê chū-liāu, hō͘ [[lô-má-jī]], [[Hàn-jī]] kap [[kana]] mā ē kià-tit.