"Go-Yôzei Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Emperor Go-Yōzei2.jpg|right|200px|thumb|Go-Yôzei Thian-hông]]
 
{{nihongo|'''Go-Yôzei Thian-hông'''|後陽成天皇|hg=ごようぜいてんのう|holo=Hō͘-iông-sêng Thian-hông|Go-yōzei Tennō|extra={{bd|1571 nî|12 goe̍h 31 ji̍t|1617 nî|9 goe̍h 25 ji̍t|Thian-hông}}}} sī tī [[An-thó͘ Thô͘-san sî-tāi]] boa̍t-kî kap [[Kang-hō͘ sî-tāi]] chho͘-kî chāi-ūi ê [[thian-hông]] ([[1586 nî]] [[12 goe̍h 17 ji̍t]] chì [[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]]); i sī tē-107 tāi thian-hông. Go-Yôzei Thian-hông pún-miâ '''Kazuhito''' (和仁 / かずひと <sup>''Kazuhito''</sup>), [[1598 nî]] kái-miâ '''Katahito''' (周仁 / かたひと <sup>''Katahito''</sup>).
{{Infobox royalty
{{ji̍t-pún thian-hông|[[Chèng-chheng-teng Thian-hông|Chèng-chheng-teng]]|Hō͘-iông-sêng|[[Hō͘-súi-bóe Thian-hông|Hō͘-súi-bóe]]}}
|name = Go-Yôzei Thian-hông<br>{{nobold|{{lang|ja|後陽成天皇}}}}
{{Lektai Thianhong}}
|image = Emperor Go-Yōzei2.jpg
|caption =
|succession = [[Ji̍t-pún]] [[Thian-hông]]
|reign = 1586 nî – 1611 nî
|cor-type =
|coronation =
|predecessor = [[Ôgimati Thian-hông]]
|pre-type =
|suc-type =
|successor = [[Go-Mizunoo Thian-hông]]
|era name =
|era dates =
|reg-type =
|regent =
|spouse =
|issue-link =
|issue =
|full name = Katahito ({{lang|ja|周仁}}) ia̍h Kazuhito ({{lang|ja|和仁}})
|house =
|father =
|mother =
|birth_date = {{birth date|1571|12|31}}
|birth_place =
|death_date = {{death date and age|1617|9|25|1571|12|31}}
|death_place =
|religion =
|signature =
}}
{{nihongo|'''Go-Yôzei Thian-hông'''|後陽成天皇|hg=ごようぜいてんのう|holo=Hō͘Āu-iôngIông-sêng Thian-hông|Go-yōzei TennōYōzei-tennō|extra={{bd|1571 nî|12 goe̍h 31 ji̍t|1617 nî|9 goe̍h 25 ji̍t|Thian-hông}}}} sī tī [[An-thó͘ Thô͘Azuti-sanMomoyama sî-tāi]] boa̍t-kî kap [[Kang-hō͘Edo sî-tāi]] chho͘-kî chāi-ūi ê [[thian-hông]] ([[1586 nî]] [[12 goe̍h 17 ji̍t]] chì [[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]]); i sī tē-107 tāi thian-hông. Go-Yôzei Thian-hông pún-miâ '''Kazuhito''' ({{lang|ja|和仁 / かずひと <sup>''Kazuhito''</sup>}}), [[1598 nî]] kái-miâ '''Katahito''' ({{lang|ja|周仁 / かたひと <sup>''Katahito''</sup>}}).
 
{{Le̍k-tāi thian-hông}}
{{Authority control}}
[[Category:Ji̍t-pún thian-hông]]
6,630

次編輯