"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
|leader_name1 = [[Felipe 6-sè]]
|leader_title2 = siú-siòng
|leader_name2 = [[MarianoPerro RajoySánchez]]
}}
'''Ès-pā-ngiā Ông-kok''' ( Ès-pā-ngiā-uē: {{lang|es|Reino de España}}) sī tī [[Au-chiu]] sai-lâm-pêng ê kok-ka. Tī [[Iberia]] poàⁿ-tó téng-kôan, kan-nā ū i, [[Phû-tô-gâ]] kap [[Gibraltar]]. Tī i ê tang-pak-pêng, kóe [[Pirineo Soaⁿ-lêng]], sī [[Hoat-kok]] kap sió-kok [[Andorra]]. I koh ū chit-koah sió-tó: siōng tōa ê sī [[Balear Kûn-tó]] kap [[Canaria Kûn-tó]]; kap [[Hui-chiu]] pak-pêng 2 ê siâⁿ-chhī [[Ceuta]] kap [[Melilla]].
匿名使用者