"Lāu-ông Ga̍k-tūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Choan-chi̍p ==
* Mini choan-chi̍p: ''Ngô͘ Si̍p Iū Ngó͘ Jî Chì û Ha̍k'' (吾十有五而志於學, 2017)
* Choan-chi̍p: ''Ngô͘ Ji̍t Sam Séng Ngô͘-sin'' (吾日三省吾身, 2019)
 
[[category:Tâi-oân ga̍k-thoân]]