"Siàu-lú ê Káng-oan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
:Tha̍k 5 nî. Iú-téng-seng, gâu Hoat-gí.
*Khek-tsú ({{ruby|克子|かつこ|ja|ja}}, Katuko)
:Tha̍k 4 nî. Ū chú-tōng--ê kò͘kok-sèng.
*Keng-tsú ({{ruby|経子|つねこ|ja|ja}}, Tuneko)
:Kap Sam-chhian-tsú kâng-pan, mā sī i--ê iù-tī-hn̂g tông-o̍h.
 
==Chham-khó==
*[[Siàu-lú Siáu-soat]]