"Lāu-ông Ga̍k-tūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
== Choan-chi̍p ==
* Mini choan-chi̍p: ''Ngô͘ Si̍p Iū Ngó͘ Jî Chì û Ha̍k'' (吾十有五而志於學, 2017)
** 我還年輕 我還年輕 (''Góa Iáu Siáu-liân, góa iáu siàu-liân'')
** 穩定生活多美好 三年五年高普考 (''Ún-tēng Seng-oa̍h Gōa Bí-hó, Saⁿ-nî Gō͘-nî Ko-phó͘-khó'')
** 補習班的門口掛著我的黑白照片 (''Pó͘-si̍p-pan ê Mn̂g-kháu Kòa Góa ê O͘-pe̍h Siòng-phìⁿ'')
* Choan-chi̍p: ''Ngô͘ Ji̍t Sam Séng Ngô͘-sin'' (吾日三省吾身, 2019)