"Kong-ho̍k Hiong-káng, sî-tāi kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
2020 nî 7 goe̍h 2 ji̍t, Hiong-káng Te̍k-khu Chèng-hú hoat-pò͘ seng-bêng, kóng chit-ê kháu-hō tī hiān-chú-sî ū [[Hiong-káng to̍k-li̍p]] iah-sī kā Hiong-káng Te̍k-khu tùi Tiong-hôa jîn-bîn Kiōng-hô-kok hūn-khui, kái-piàn te̍k-khu--ê hoat-lu̍t tē-ūi, iah-sī tian-hok (顛覆) kok-ka chèng-koân--ê hâm-ì, ûi-hoán-tio̍h [[Hiong-káng Kok-ka An-choân-hoat]].<ref>{{cite web|title=喊「光復香港 時代革命」 港府劃紅線認定港獨|url=https://newtalk.tw/news/view/2020-07-03/430218|publisher=[[NewTalk]]|author=Lô Kok-ka (羅國嘉) (Chòng-ha̍p pò-tō)|date=2020-07-03|accessdate=2020-07-09}}</ref>
 
==Chham=-khó==
*[[Hoán-sàng-tiong Ūn-tōng]]
*[[Gō͘ tōa sò͘-kiû, khoat-it put-khó]]