"Tiong-hôa Bîn-kok Kok-hông-pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Kok-hông-pō͘''' (國防部) sī [[Tâi-oân]] [[Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú]] ê [[kun-sū]] kap [[kok-hông]] sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, sio̍k tī [[Hêng-chèng-īⁿ]], hū-chek thóng-hat [[Tiong-hôa Bîn-kok Kok-kun]] kok [[pō͘-tūi]]. Tû-liáu Kok-hông-pō͘ í-gōa, ē-kha koh ū [[Kok-hông-pō͘ Chham-bô͘ Pún-pō͘|Chham-bô͘ Pún-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Lio̍k-kun Su-lēng-pō͘|Lio̍k-kun Su-lēng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Hái-kun Su-leng-pō͘|Hái-kun Su-leng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Khong-kun Su-lēng-pō͘|Khong-kun Su-lēng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Hiàn-peng Su-lēng-pō͘|Hiàn-peng Su-lēng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Hō͘-pī Chí-hui-pō͘|Hō͘-pī Chí-hui-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Chèng-tī Chok-chiàn-pō͘|Chèng-tī Chok-chiàn-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Chú-kè-kio̍k|Chú-kè-kio̍k]], [[Kok-hông-pō͘ Kun-pī-kio̍k|Kun-pī-kio̍k]], [[Kok-hông-pō͘ Kun-i-kio̍k|Kun-i-kio̍k]] téng kun-sū ki-koan, í-ki̍p só͘-sio̍k gia̍p-bū kap ha̍k-su̍t tan-ūi.
 
{{Hêng-chèng-īⁿ}}
[[Category:Tiong-hôa Bîn-kok Kok-hông-pō͘| ]]
[[Lūi-pia̍t:Hêng-chèng-īⁿ]]
匿名使用者