"Lāu-ông Ga̍k-tūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
| Associated_acts =
| URL = [https://www.youtube.com/channel/UCCHGEzJzpPJ63AHJ9SFa6Rg Lāu-ông Ga̍k-tūi ê Youtube ia̍h-bīn]
| Current_members = Chú-chhiùⁿ kap chhâ gì-tah: Tiuⁿ Li̍p-tióng (張立長)<br/> Tiān-gì-tah: Thâng Úi-sek (童偉碩) <br/> [[Bass]]: Liāu Kiat-bîn (廖潔民) <br/> Kó͘ kap ha̍p-im: [[Hông Hōe-goân]] (馮會元) <br/> Tōa-thê-khîm kap ha̍p-im: Siō Ka-êng (邵佳瑩)
| Past_members =
}}