"Tiong-hôa Bîn-kok Kok-hông-pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú pō͘-bûn chu-sìn
[[File:ROC Ministry of National Defense Seal.svg|right|225px|thumb|Kok-hông-pō͘ ê hui-kì]]
|pō͘-bûn miâ-chheng = Kok-hông-pō͘</br>國防部
|gōa-bûn miâ-chheng = Ministry of National Defense
|gōa-bûn gí-giân = Eng-bûn
|pō͘-bûn piau-chì = ROC Ministry of National Defense Seal.svg
|pō͘-bûn piau-chì chhùn-chhioh = 200px
|pō͘-bûn piau-chì miâ-chheng =
|siú-tiúⁿ thâu-hâm = Pō͘-tiúⁿ
|siú-tiúⁿ =
|hù-siú-tiúⁿ thâu-hâm =
|hù-siú-tiúⁿ =
|hù-siú-tiúⁿ2 =
|hù-siú-tiúⁿ3 =
|hù-siú-tiúⁿ thâu-hâm2 =
|hù-siú-tiúⁿ21 =
|hù-siú-tiúⁿ22 =
|hù-siú-tiúⁿ23 =
|pì-su-tiúⁿ thâu-hâm =
|pì-su-tiúⁿ =
|pì-su-tiúⁿ2 =
|pì-su-tiúⁿ3 =
|hù-pì-su-tiúⁿ thâu-hâm =
|hù-pì-su-tiúⁿ =
|hù-pì-su-tiúⁿ2 =
|hù-pì-su-tiúⁿ3 =
|jīm-bēng-chiá = [[Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ]]
|jīm-kî =
|lūi-hêng =
|lē-sio̍k = [[Hêng-chèng-īⁿ]]
|lâng-gia̍h =
|ī-soàn-gia̍h =
|siū-khoân =
|sêng-li̍p =
|chiân-sin =
|kái-sàn =
|kè-sêng =
|lāi-pō͘ tan-ūi =
|hù-sio̍k ki-koan =
|jīm-bū pian-cho͘ =
|chū-chí =
|tiān-ōe =
|bāng-chām =
|chù-kái =
}}
 
'''Kok-hông-pō͘''' (國防部) sī [[Tâi-oân]] [[Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú]] ê [[kun-sū]] kap [[kok-hông]] sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, sio̍k tī [[Hêng-chèng-īⁿ]], hū-chek thóng-hat [[Tiong-hôa Bîn-kok Kok-kun]] kok [[pō͘-tūi]]. Tû-liáu Kok-hông-pō͘ í-gōa, ē-kha koh ū [[Kok-hông-pō͘ Chham-bô͘ Pún-pō͘|Chham-bô͘ Pún-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Lio̍k-kun Su-lēng-pō͘|Lio̍k-kun Su-lēng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Hái-kun Su-leng-pō͘|Hái-kun Su-leng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Khong-kun Su-lēng-pō͘|Khong-kun Su-lēng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Hiàn-peng Su-lēng-pō͘|Hiàn-peng Su-lēng-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Hō͘-pī Chí-hui-pō͘|Hō͘-pī Chí-hui-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Chèng-tī Chok-chiàn-pō͘|Chèng-tī Chok-chiàn-pō͘]], [[Kok-hông-pō͘ Chú-kè-kio̍k|Chú-kè-kio̍k]], [[Kok-hông-pō͘ Kun-pī-kio̍k|Kun-pī-kio̍k]], [[Kok-hông-pō͘ Kun-i-kio̍k|Kun-i-kio̍k]] téng kun-sū ki-koan, í-ki̍p só͘-sio̍k gia̍p-bū kap ha̍k-su̍t tan-ūi.
匿名使用者