"Tân Ta̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
In chhàu-tú-khám hoat-hiān sî tong 62 hè ê Tân Ta̍t. Hit sî Tân Ta̍t sió-khóa-á ū nî-hè--a, jî-chhiáⁿ ba̍k-chiu pòaⁿ chhiⁿ-bîⁿ, sin-khu m̄ tài-chi̍t. I chhiùⁿ-koa ê koa-siaⁿ chiāⁿ chhi-liông, chhiùⁿ ê koa-sû koh ū si ê khì-bī, ka go̍eh-khîm phòe-tah khì-lâi, I ê ián-chhiùⁿ ōe-sài kóng kám-chêng chin hong-phài. Chi̍t-koa im-ga̍k-ka iau-chhiáⁿ Tân Ta̍t kàu Tâi-pak ián-chhut kap chiap-siū hóng-mn̄g, kiat-kó siū-tio̍h ta̍k-ke ê hoan-gêng. Tiān-sī kap pò͘-chóa lóng ū pò͘, mā ū lo̍k chi̍t-koa choan-chip. Kî-tiong siōng ū miâ ê, tio̍h-sī Su-siáng-ki.
 
Im-ga̍k-ka Sú Ûi-liōng bat kóng:"I sī chi̍t-ê chò-khiok-ka, in-ùi i ài sek-èng koa-sû, ū hoat-tō͘ chū-iû ê siu-kái í-keng ū ê khiok. I sī chi̍t-ê su-jîn, in-ùi i ōe-sài chit-sî seng-chêng, chhòng-chō o̍ah-thiàu-thiàu ê koa-sû lâi biâu-siá kám-chêng, kóng kó͘ ia̍h-sī kóng tō-lí. I mā sī ōe-sài ná chhiùⁿ ná toâⁿ ê ián-chhiùⁿ-ka". Khó Siông-hūi mā tī i ê ji̍t-kì án-ne siá: "Góa tī lî-khui Tâi-pak 500 kong-lí gōa ê hêng-chhun ê hong-soaⁿ phià-iá tiong-ng, ūi chi̍t-ê sàn koh lâm-lùi ê lāu-lâng lâu ba̍k-sái. "
 
1975 nî, Tân Ta̍t nî-hòe ū kha kôan-a, ū tāng-sî ê siáu-siáu, cheng-sîn ê chōng-khóng m̄-sī chin hó. Mā tiāⁿ-tiāⁿ tī koe-á-téng lōa-lōa-sô. 1981 nî, i koat-tēng beh tńg-khì kò͘-hiong hèng-chhun. Tńg-khì hèng-chhun liáu-āu, tī 4 ge̍h 11 hō͘ hit kang, tī kè ke-á-lō͘ ê sî hō͘ chit-tâi chhiau-sok ê iû-lám bus lòng-tio̍h, sàng pīⁿ-īⁿ ê tiong-ng tio̍h kè-sin--a. Hióng-liân 76 hè.
 
== Choan-chip ==
* 1969 nî, Bîn-cho̍k ga̍k-chhiú -- Tân Ta̍t kap I ê koa.
{{iau-boe-sia}}
* Bîn-cho̍k ga̍k-chhiú Tân Ta̍t kap i ê koa, Âng Kiàn-chôan Bûn-hòa Ki-kim-hōe chhut-pán, chhiúⁿ-phìⁿ NO.HF-1003, 1977 nî 5 ge̍h, Tâi-pak. Sú Ûi-liōng pian-tù
* Tân Ta̍t kap Hēng-chhun-tiāu liām-koa, Tē-it Chhiúⁿ-phìⁿ Kong-si, 1979 nî 9 ge̍h
 
== Gōa-pō͘ liân-kiat ==
* [http://ws.twl.ncku.edu.tw/hak-chia/o/ou-hong-pho/su-siong-ki.htm 由民間文學觀點看《思想起》的演化]
* [http://www.taiwan123.com.tw/music/pin_33.htm 「紅目達仔」陳達的其人其歌]
* [http://www.libertytimes.com.tw/2005/new/oct/9/life/art-1.htm 荒山僻野的民間彈唱傳奇 陳達]
 
{{phí}}
1,295

次編輯