"Khó͘ Siông-hūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
* Cháu-chhē Bîn-cho̍k Im-ga̍k ê kun, (Ga̍k-ūn chhut-pán-siā, 1987 nî, Tâi-pak)
* Tâi-ôan Im-ga̍k-sú Chho͘-kó, (Chôan-im chhut-pán-siā, 1996 nî, Tâi-pak)
== Chham-khó ==
* Khó͘ Siông-hūi; Hit-lia̍p-chhiⁿ tī Tang-hong. ISBN 957-01-2966-2
1,295

次編輯