"Thé (sò͘-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

kè-sio̍k siá, iau-bōe soah
(interwiki)
(kè-sio̍k siá, iau-bōe soah)
Thé sī chi̍t-ê ū [[sêng-hoat tan-ūi-ôan]] ê [[kau-ōaⁿ-khôan]] (''F'', +, ×), jî-chhiáⁿ
* sêng-hoat tan-ūi-ôan 1 kap ka-hoat tan-ūi-ôan 0 sī bô-kâng ê mi̍h-kiāⁿ,
* chún-kóng a ∈a∈''F'', a m̄-sī ka-hoat-tan-ūi-ôan, lán tiāⁿ-tio̍h ōe-tàng tī ''F'' nih chhōe-tio̍h chi̍t-ê b, hō͘ a×b=1, iah-tio̍h-sī kóng a ū seng-hoat ge̍k-ôan.
 
== Thé ê tû-hoat ==
Chiàu thé ê tēng-gī, ''F'' ê 2-ê jīm-hô 1-ê seng-oân a kap m̄-sī ka-hoat tan-ūi-oân ê b ōe-tàng the̍h-lâi tû, tû liáu-āu ōe tit-tio̍h 1-ê [[siong]]. Siōng ê tēng-gī sī
:::<math>\frac ab = </math>b<sup>-1</sup>&times;a
Chit-ê b<sup>-1</sup> sī b ê sêng-hoat ge̍k-oân.
 
Tû-hoat bô kau-oāⁿ hoat-chek mā bô kiat-ha̍p hoat-chek. I tùi ka-hoat ū hiòng chiaⁿ-chhiú-pêng ê [[hun-phòe hoat-chek]], tio̍h-sī
::: <math>\frac {(a+b)}{c} = \frac ac + \frac bc </math>
 
== Lē ==
# [[Hok-cha̍p-sò͘ ]] <math> \mathbb C</math> kap it-poaⁿ teh ēng ê ka-hoat kap seng-hoat. I koh ū kúi-nā-ê pō͘-hūn-thé, chhin-chhiūⁿ [[iú-lí-sò͘]] kap [[sı̍t-sò͘]].
# [[Galois thé]]
 
== Sèng-chit ==
85

次編輯