"Wikipedia:Wikipedians" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''Wikipedian''', ì-sù sī ūi [[Wikipedia]] pian-siá tiâotiâu-bo̍k ê lâng. Mā ū lâng kóng '''Wikipedist''', to̍h chhin-chhiūⁿ kî-taⁿthaⁿ [[pek-kho-choân-su]] ê pian-chiá (''encyclopedist'') kângkāng-khoán. M-ko "-ian" lēng-goā kó-ū chi̍t-tīn lâng chocho͘-chêngsêng siā-kûn ê ì-sù.
 
<!---維基百科人(Wikipedians),簡稱維基人,是為維基百科全書編寫條目的人。也有人說「維基百科編者」(Wikipedist)或「維基編者」是更恰當的稱呼,就好像其他百科全書(encyclopedia)的「編者」(encyclopedist)一樣。然而,以「人」字結尾是有作為團隊或社群一員的意涵。因此從這個觀點看,維基人是指組成「維基社群」的人。關於維基社群的更多內容,可以參見元維基上的維基社群(英文)。維基人的用戶數目現已超過18萬,且不包括眾多未註冊的匿名貢獻者。關於維基百科的更詳細統計資料,可以參見Wikipedia:統計。維基人的地域分佈情況見Wikipedia:維基人分佈圖。--->
 
[[Category:Wikipedia]]
14,442

次編輯