"Kok-chè chhiūⁿ-kî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (r2.7.1) (bot siu-kái: hy:Ճատրակ
Hiān-tāi ê kok-chè bú-kî kiông-tiāu tui-kiû ūi-tì (position) ê iu-sè, thang chè-chō iâⁿ-bīn. Che pau-koat kín an-chhah kî-jí tiàm iú-lī ê ūi-tì, hō͘ in khòng-chè khah chē koan-kiān ê keh-á, iah-sī khah ū soá-ūi ê khong-kan chū-iû, koh ē-tàng hān-chè tùi-chhiú ê soán-te̍k. Beh kā iu-sè choán chò sèng-lī, tiāⁿ-tio̍h su-iàu kî-chhiú kè-sǹg kî-pō͘ ê hiō-kó. Chiàn-su̍t ê si̍t-hêng ē-tàng hō͘ kî-chhiú oân-sêng té-kî ê bo̍k-phiau, pau-koat kong-kek tùi-chhiú ê ông, hông-gū ka-kī ê ông, siau-bia̍t tùi-chhiú ê peng-le̍k, siat hām-khu̍t lâi kan-gāi pō͘-kio̍k téng-téng.
 
Peng-le̍k ê chē-chió ē-sǹg-tit: hiān-tāi ê sǹg-hoat kiàn-gī Hō͘ ū 9 hun, Chhia 5 hun, Chhiūⁿ/Bé 3 hun, Peng 1 hun. Ông ê kè-ta̍t sī bû-hān--ê. Che piáu-sī kî-chhiú hoān-sè goān-ì hi-seng i ê Hō͘ lâi oāⁿ i1 jí Chhia, 1 jí Bé, kap 1 jí Peng. Chóng--sī, ta̍k jí ê kè-ta̍t hām 1 kio̍k kî ê [[sî-khong]] ū koan-hē, su-iàu khó-lū tio̍h kî-poâⁿ téng ê peng-le̍k ê [[kí-hô-ha̍k|kí-hô]] chó͘-ha̍p kap kî-jí tī kui-ê tn̂g-kî chhek-lio̍k--ni̍h ia̍h té-kî chiàn-su̍t--ni̍h ê kak-sek.
 
=== Khui-kio̍k, tiong-kio̍k, boé-kio̍k ===
7,163

次編輯