"Ōe-chheⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Jîn-chō oē-chheⁿ: kúi-tō hun-lūi
~
→‎Jîn-chō oē-chheⁿ: kúi-tō hun-lūi
 
Jîn-chō oē-chheⁿ ē-sái [[kàm-sī]], [[liap-iáⁿ]], [[thong-sìn]], í-ki̍p [[tō-hâng]] téng-téng, m̄-koán tī [[kun-sū]], [[kho-ha̍k]], [[siang-gia̍p]] ia̍h-sī bîn-seng hong-bīn, lóng ū chin chē ê iōng-tô·.
 
Í [[kúi-tō]] koân-tō· lâi ku-hun, jîn-chō oē-chheⁿ ê kúi-tō ē-sái hun chò 3 chióng:
*[[Tē-kiû]] kāng-pō· kúi-tō (Geosynchronous Orbit)
*Kek kúi-tō (Polar Orbit)
*[[Tn̂g-ko-îⁿ]] kúi-tō (Elliptical Orbit)
{{Phí}}
 
184

次編輯