"Gē-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Gē-su̍t''' sī bó·-chi̍t-koá chok-phín (mi̍h-kiāⁿ ia̍h oa̍t-tōng) he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō·-siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, [[sim-lí]]-siōng, kap [[kám-kak]] ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng.
 
Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t kiōngkiông-tiāu koan-sióng-chiá tùi chok-chiá (piáu-hiān gē-su̍t ê lâng) ê kiâⁿ-choè ê chiám-ak, lán kā hiah-ê hō· chok-chiá kap koan-sióng-chiá sán-seng kau-kâⁿ ê chhiú-lō·, mûi-thé, tùi-siōng téng-téng ê chok-phín, hām chit kui-ê koè-têng, lóng kiò-chò gē-su̍t. Gē-su̍t chok-chiá thoân-sàng hō· koan-sióng-chiá ê loē-iông, ū [[koan-liām]], [[su-sióng]], kám-kak, [[kám-chêng]] téng-téng koh-iūⁿ ê [[thiu-siōng]] hē-hāng.
 
Gē-su̍t chok-chiá thoân-sàng hō· koan-sióng-chiá ê loē-iông, ū [[koan-liām]], [[su-sióng]], kám-kak, [[kám-chêng]] téng-téng koh-iūⁿ ê [[thiu-siōng]] hē-hāng.
Gē-su̍t chit-ê sû sī tùi [[Ji̍t-pún]] [[hàn-jī]-sû 芸術(げいじゅつ)lâi--ê.
 
Gē-su̍t chit-ê sû sī tùi [[Ji̍t-pún]] [[hàn-jī]]-sû 芸術(げいじゅつ)lâi--ê.
 
[[an:Arte]]
1,082

次編輯