"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (r2.7.3) (机器人:更改pcd:Union uropéyinepcd:Union Uropéyènne
 
Europa Liân-bêng ê khang-khòe chin chōe: chhin-chhiūⁿ kiōng-tông chhī-tiûⁿ, kōan-sòe liân-ha̍p, gîn-phiò ê thóng-it ([[euro]]: 14 ê hōe-ôan kok-ka ū iōng), kiōng-tông ê lông-gia̍p kap hî-gia̍p chèng-chhek téng-téng.
 
 
== Hōe-ôan kok-ka ==
 
* [[Belgien|België/Belgique]] (1952/1958) €
* [[Bulgariya]] (2007)