"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Europa Liân-bêng ê khang-khòe chin chōe: chhin-chhiūⁿ kiōng-tông chhī-tiûⁿ, kōan-sòe liân-ha̍p, gîn-phiò ê thóng-it ([[euro]]: 14 ê hōe-ôan kok-ka ū iōng), kiōng-tông ê lông-gia̍p kap hî-gia̍p chèng-chhek téng-téng.
 
Liân-bêng ū 7 ê chú-iàu ki-kió: [[Europa Gī-hōe]], [[Europa Ko-hong-hōe]], [[Europa Liân-bêng Pō͘-tiúⁿ-hōe]], [[Europa ChitChip-hêng-lí-sū-hōe]], [[Europa Hoat-īⁿ]], [[Europa Tiong-iong Gîn-hâng]], kap [[Europa Sín-kè Īⁿ]].
 
== Hōe-ôan kok-ka ==