"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

* [[Europa Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân]]
* [[Hui-chiu Cho͘-ha̍p]]
==Goā Gōa-pō͘ liân-kiat ==
* [http://www.europedia.moussis.eu Europedia: Guide to European policies and legislation]
 
{{commons|European Union|Europa Liân-bêng}}