"Bí-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
pheng-im
~ (pheng-im)
'''Bí-su̍t''' sī chí choan-mn̂g chò ū [[gē-su̍t]] kè-ta̍t ê oa̍h-tōng kap chok-phín ê hit-ê khài-liām. Chit-ê sû kap "gē-su̍t" ê ì-sù iok-kî-lio̍k sio-siâng, m̄-koh "bí-su̍t" te̍k-pia̍t sī ēng tī hām "èng-iōng gē-su̍t" kap "tāi-chiòng gē-su̍t" koh-iūⁿ ê "sûn-chùi gē-su̍t" ê léng-he̍k--ni̍h. Tī gē-su̍t ê hoān-ûi lāi-té, oan-nā tiāⁿ-tiāⁿ ē kóng-tio̍h bí-su̍t chit-ê sû, só·-í mā ē-tàng koh kā hun-chò "èng-iōng bí-su̍t" kap "sûn-chùi bí-su̍t" 2-lūi.
 
[[Koè-oē]] kap [[tiau-khek]] sī tī bí-su̍t lāi-té siōng-kài ū tiāutāi-piáu-sèng--ê, koh thang tùi-chiàu si̍t-iōng gē-su̍t ê [[chhah-tô·]], [[tô·-kái]], [[siat-kè]] kap [[kong-gē]] lâi khoàⁿ. Chit-2 pō·-hūn goân-té hun kah chin bêng, m̄-koh tī 20-sè-kí ê siōng-boé 25-tang, in tiong-kan ê kài-soàⁿ soah piàn bū--khì, cheng-chha ê só·-chāi mā toè leh ài-māi--khí-lâi.
 
 
2,171

次編輯